Disclaimer

Huka nieuws

Privacybeleid Huka

Versie 2.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Graag maken wij je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met jou te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

(Potentiële) klant

Ben je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij jouw gegevens om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met je vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Doordat Huka werkt met dealers kan het voorkomen dat de dichtstbijzijnde dealer meegenomen wordt in de communicatie, omdat zij het aanspreekpunt zijn in jouw regio.

(Potentiële) leverancier

Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn jouw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om je te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij je te kunnen plaatsen, jouw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met je te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. Je bent niet verplicht om ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Huka. Je dient je ervan bewust te zijn dat Huka niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Huka respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Huka of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Huka of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Direct marketing

Als je ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door jou opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en je hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij je een reclamemailing sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeld link onderaan iedere mailing.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten, uitzendkrachten, payroll-werknemers, stagiaires en werknemers

Graag maken wij je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een (eventuele) arbeidsovereenkomst/stageovereenkomst/ uitzendovereenkomst te sluiten en uit te voeren. Daarnaast zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor de nakoming en uitvoering van bepalingen uit de voor ons geldende CAO. Ook verzamelen en gebruiken wij jouw persoonsgegevens om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze wettelijke verplichtingen hebben bijvoorbeeld te maken met de vaststelling en verschuldigdheid van belastingen en premies voor werknemers.

Gelet op deze noodzaak ben je verplicht om de hiervoor benodigde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij mogelijk geen sollicitatieprocedure met je doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst/ stageovereenkomst/ uitzendovereenkomst met je aangaan en uitvoeren of aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

Ben je (payroll-)werknemer of stagiair, dan gebruiken wij jouw gegevens voor het opstellen, uitvoeren en beëindigen van de arbeids- of stageovereenkomst of de arbeidsrelatie. Hieronder wordt onder meer verstaan:
a) De behandeling van personeelszaken;
b) Het vaststellen en uitbetalen van het salaris, vergoedingen en andere geldbedragen; en
c) Het vaststellen en betalen van eventuele belastingen, premies en andere fiscale verplichtingen ten behoeve van jou als werknemer of stagiair.

Ben je een sollicitant, dan gebruiken wij jouw gegevens om met je te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en de eventuele afhandeling van de door jou gemaakte onkosten. Ben je een uitzendkracht, dan zullen wij de gegevens die wij verkrijgen van het uitzendbureau gebruiken voor de beoordeling
van jouw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en voor de uitvoering van de uitzendovereenkomst.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met je is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van interne serverruimte voor de opslag van onze data, waar jouw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een mailing dienst, worden jouw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Voor wat betreft de sollicitanten & (oud) medewerkers
Het is mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de (uitvoering van de) arbeidsovereenkomst. Het gaat om de volgende partijen:

  • De Belastingdienst;
  • Het UWV;
  • Onze arbodienst/bedrijfsarts;
  • De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • De verzuimverzekeraar;
  • Onze accountant/boekhouder/salarisadministrateur.

Soms zal het verstrekken van jouw gegevens aan een ander noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de wet, zoals het geval is bij doorgifte aan de Belastingdienst, het UWV, de arbodienst/bedrijfsarts, het (verplicht gestelde) Pensioenfonds en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In andere gevallen is de doorgifte noodzakelijk om de (arbeids)overeenkomst met je te kunnen uitvoeren, zoals bij doorgifte aan de leasemaatschappij. Bij verstrekking van jouw gegevens aan onze verzuimverzekeraar hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk dat wij daardoor aanspraak kunnen maken op een verzekeringsuitkering. Daarnaast zijn er partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren, zoals de accountant/boekhouder/salarisadministrateur. Bij deze doorgifte van jouw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed vanwege (onder meer) de kennis en expertise die onze accountant/boekhouder/salarisadministrateur bezit. Om de (arbeids)overeenkomst met je uit te voeren, heeft de accountant/boekhouder/salarisadministrateur jouw persoonsgegevens nodig. Verder maken wij gebruik van interne serverruimte voor de opslag van (delen van) onze personeels- en loonadministratie, waar jouw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze serverprovider verstrekt. Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft Office en Numbers en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor emails en andere bestanden. Wij hebben bij deze twee doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien je informatie bij ons heeft opgevraagd, zullen wij jouw gegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact bewaren, mits je je niet tussentijds heeft afgemeld. Ook indien wij een offerte van je hebben ontvangen, maar wij geen klant van je zijn geworden, zullen jouw persoonsgegevens zeven jaar na ons laatste contact bewaren. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij je contacteren om te vernemen of wij jouw persoonsgegevens langer mogen bewaren.

Voor wat betreft de sollicitanten & (oud) medewerkers
Wij zullen jouw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderen, tenzij je ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren. De persoonsgegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn zullen wij bewaren gedurende een periode van 7 jaar nadat je uit dienst bent getreden. Deze bewaartermijn hangt samen met een voor ons geldende wettelijke verplichting. Loonbelastingverklaringen en een kopie van jouw identiteitsbewijs zullen wij 5 jaar na het einde van jouw dienstverband bewaren. Ook deze bewaartermijn hangt samen met een voor ons geldende wettelijke verplichting. Voor andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie hanteren wij een bewaartermijn van uiterlijk 2 jaar nadat jouw dienstverband is beëindigd, tenzij blijkt dat bepaalde persoonsgegevens voor ons noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke (bewaar)plicht of als sprake is van een arbeidsconflict of rechtszaak. Bij ‘andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie’ moet je bijvoorbeeld denken aan arbeidsovereenkomsten, verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag, getuigschriften en administratieve verzuimgegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van jouw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens. Vindt u dat wij onjuist omgaan met jouw persoonsgegevens dan kun je hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Je kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kun je geen bezwaar maken of verzoeken om wissing. .

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid of je wilt jouw rechten uitoefenen, dan kun je contact met ons opnemen:

Huka
Munsterstraat 13
7575 ED Oldenzaal
0541-572 472
info@huka.nl